Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI HAKURO

(obowiązująca od 04.11.2019)

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu HAKURO z dnia 1 marca 2016 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. DANE OSOBOWE
  1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę (tj. HAKURO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres: ul. Zwycięstwa 12C, Knurów (44-193), numer NIP: 9691642319, REGON: 386414656, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848145), który jest Administratorem Danych Osobowych. Kontakt z administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: shop@hakuro.eu
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klientów, a następnie przesłanych Sprzedawcy, za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania/dostawy, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera, preferencji zakupowych Klienta.
 2. PODSTAWA I ZAKRES PRZETWARZANIA
  1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania Zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie; (c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy w tym przedstawiania Klientowi spersonalizowanej oferty, (d) umożliwienia Klientowi wyrażenia opinii o usługach świadczonych przez Sprzedawcę oraz o produktach Sprzedawcy.
  2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat od dnia złożenia przez niego ostatniego Zamówienia, po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku wyrażenia przez Klienta dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody albo utraty przez dane przydatności lub aktualności.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Zamówień przez Sprzedawcę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa:
   1. w ust. 2.1 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem;
   2. w ust. 2.1 lit. (b), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
   3. w ust. 2.1 lit. (c) - dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta;
   4. w ust. 2.1 lit. (d) – dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta.
  5. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Klientów mogą być: dostawca hostingu dla Sklepu, firma obsługująca technicznie Sklep, w tym dokonująca przesyłki Newslettera, firma obsługująca płatności, firma księgowa, firma kurierska, podmiot udostępniający narzędzia do oceny usług oraz produktów Sprzedawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  6. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca w ramach Umowy powierzenia powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
  8. Klienci mają prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedawca, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
  9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług Sprzedawcy niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  10. W niektórych przypadkach Sprzedawca może przekazywać dane osobowe do państw trzecich, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Takie przekazanie odbywać się będzie w oparciu o tarczę prywatności UE-USA.
 3. PROFILOWANIE
  1. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach marketingowych, tj. w celu przedstawienia Klientowi oferty swoich produktów oraz usług dostosowanych do jego potrzeb.
  2. Profilowanie to automatyczna ocena niektórych czynników osobowych dotyczących Klienta. Sprzedawca dokonuje jej w celu analizy potrzeb Klienta w kontekście oferty Sprzedawcy oraz przedstawienia Klientowi materiałów dostosowanych do jego preferencji.
  3. Klient nie poniesie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku z dokonywanym profilowaniem oraz zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, zaś jego dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w zakresie innym niż cel wskazany w ust. 3.1. powyżej.
  4. W zakresie w jakim dane osobowe Klienta podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, Klient jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na takie działania Sprzedawcy, zaś w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, do jej wycofania.
 4. INNE DANE
  1. Sklep może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.
 5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
  1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty TLS/SSL. Administrator wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Sprzedawca dodatkowo będzie wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów.
  3. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu TSL/SSL.
  4. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 6. COOKIES
  1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze Sklepu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.
  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  4. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  6. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.
  7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Sklepu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
  8. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, twitter.com, pinterest.com i instagram.com, plus.google.com, youtube.com, vimeo.com.
  9. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel